Basic - Bade mantili

J15B-12W101, Ženski bademantil
J15B-12W101, Ženski bademantil