Politika privatnosti - obavještenje o obradi podataka o ličnosti
 

Poštujući vašu privatnost i prepoznajući značaj zaštite podataka o ličnosti privredno društvo DN STIL d.o.o Nikole Tesle 8, 78252 Laktaši (u daljem tekstu: „DN STIL") vas obavještava o svojoj politici privatnosti, u vezi sa korišćenjem vebsajta: ba.jasmil.com (u daljem tekstu: Vebsajt) i vašim pravima, a sve u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka (u daljem tekstu: ZZLP).

Pristup Vebsajtu i njegovo pretraživanje je slobodno. DN STIL od vas ne zahtjeva da ostavite vaše lične podatke, osim ukoliko ne budete tražili pružanje određenih usluga ponuđenih na Vebsajtu. Pristanak za ostavljanje ličnih podataka lica mlađih od 18 godina daju njihovi roditelji ili staratelji.

Rukovodilac, korisnik i obrađivač podataka o ličnosti

Lice koje prikuplja, obrađuje i koristi vaše lične podatke je DN STIL.d.o.o. sa sjedištem u Nikole Tesle 8, 78252 Laktaši.

Svrha prikupljanja, način korišćenja i vrsta podataka o ličnosti

DN STIL prikuplja vaše lične podatke u svrhu pružanja usluga, ponuđenih na Vebsajtu, kao što su: kupovina putem Vebsajta, praćenje porudžbina, e-marketing (slanje newsletter-a) i sl. DN STIL se obavezuje i garantuje da će u svakom konkretnom slučaju vaše lične podatke obrađivati savjesno, pošteno, uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite u cilju sprječavanja neovlašćenog objelodanjivanja i zloupotrebe vaših ličnih podataka, a u svemu u skladu sa ZZLP-om. Vaši lični podaci će se obrađivati do opoziva Vašeg pristanka, nakon čega će svi Vaši podaci biti trajno uništeni. U zavisnosti od svrhe prikupljanja i obrade podataka o ličnosti, koja je naprijed bliže opisana, DN STIL od vas može tražiti da ostavite sljedeće podatke: ime, prezime, korisničko ime, e-mail adresu, kućnu adresu, grad, poštanski broj, državu i telefon.

Osnov prikupljanja i obrade podataka o ličnosti

U naprijed navedenim slučajevima DN STIL prikuplja i obrađuje vaše lične podatke isključivo na osnovu vašeg pristanka.
Pristanak za prikupljanje i obradu vaših ličnih podataka izražavate popunjavanjem posebno predviđenih formulara za usluge ponuđene na Vebsajtu i možete da ga opozovete u svako doba na način bliže opisan u narednoj rubrici.

Prava davaoca ličnih podataka u skladu sa ZZPL-om

U vezi sa obradom vaših ličnih podataka imate sledeća prava: da zahtijevate pristup podacima (uvid, obavještenje i izdavanje kopije), ispravku, dopunu, ažuriranje i brisanje podataka, kao i da opozovete pristanak za obradu vaših ličnih podataka, da budete obavješteni od strane DN STIL o statusu vašeg zahteva, kao i pravo da uložite žalbu Povjereniku za zaštitu informacija od javnog značaja.

Pristanak za prikupljanje i obradu vaših ličnih podataka možete da opozovete u svako doba na jedan od sledecih načina: slanjem e-mail-a na adresu odjavljivanje@jasmil.com ili slanjem pisma na DN STIL d.o.o, Nikole Tesle 8, 78252 Laktaši.

Ukoliko opozovete vaš pristanak za obradu podataka o ličnosti DN STIL je dužan da sve vaše podatke bez odlaganja trajno uništi, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema opoziva.
U slučaju nedozvoljene obrade podataka o ličnosti imate pravo da pokrenete odgovarajući postupak protiv DN STIL-a pred nadležnim organima i u skladu sa važećim propisima u BIH.

Politika privatnosti se odnosi samo na korišćenje vebsajta: ba.jasmil.com i važi samo za teritoriju Republike BIH, a ne odnosi se na vebsajtove kojima se može pristupiti preko pomenutih vebsajtova i ne važi za teritorije drugih država.